Szanowni Państwo,

 

Ponieważ w naszej bazie znajdują się Państwa dane, przesyłamy informacje o tym, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie macie Państwo w związku z tym prawa.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świeradowskiej 47, 02-662 Warszawa. Dane kontaktowe Administratora: kontakt@akademiaprawamed.pl

 

2. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych celów,  w  szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  firmy,  dane konieczne do zawarcia umowy. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wykonania usługi.

 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy  osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w  szczególności  na  otrzymywanie  informacji  marketingowych;  lit.  b  -  przetwarzanie  jest niezbędne  do  wykonania  umowy, której stroną jest osoba, której  dane  dotyczą,  lub  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c - przetwarzanie  jest  niezbędne do wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na administratorze, w szczególności prowadzenie  dokumentacji  podatkowej; lit. f - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych  przez  administrator,  w  szczególności do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i obrony przed roszczeniami.

 

4. Państwa dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do (np. obsługi reklamacji) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Akademia Prawa Medycznego Sp. z o.o., wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.

 

5. Organizator informuje  osoby, których dotyczy przetwarzanie przez Administratora danych osobowych o następujących uprawnieniach:

5.1 prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

5.2 prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

5.3 prawo żądania od Administratora usunięcia danych

5.4 prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5.5 prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

5.6 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

5.7 prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

5.8 prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

5.9 prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych. Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt@akademiaprawamed.pl, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

6. Państwa  dane  osobowe  są  przekazywane  do  organizatora merytorycznego wydarzenia Fundacji Fabryki Inicjatyw Medycznych z siedzibą w Częstochowie przy ulicy 1 Maja 27 (kontakt@fundacjafim.pl), wyłącznie w celu realizacji usług związanych z organizacją wydarzenia.

 

7. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

 

8. Administrator stosuje odpowiednie, na możliwie najwyższym poziomie środki techniczne i  organizacyjne  zapewniające  ochronę  przetwarzanych  danych  osobowych  odpowiednią  do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed   ich   udostępnieniem   osobom   nieupoważnionym,   zabraniem   przez   osobę  nieuprawnioną,   przetwarzaniem   z   naruszeniem   przepisów   oraz   zmianą,   utratą,  uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

All rights reserved. Fundacja Fabryka Inicjatyw Medycznych